Aankomende cursussen

Geen cursussen gevonden

BHV Basis opleiding

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 2 modulen die ook los gevolgd kunnen worden:

  • Dag 1, Eerste Hulp (EH) reanimatie en bedienen AED
  • Dag 2, Brandbestrijding, ontruiming en communicatie (BOC)

Beide opleidingsdagen worden afgesloten met een schriftelijk examen en de kandidaat ontvangt bij voldoende resultaat per onderdeel een certificaat. Zijn beide certificaten behaald dan ontvangt de kandidaat het diploma en het bijhorende pasje namens het NIBHV. Het diploma is 1 jaar geldig.

Herhaling

Om het BHV-diploma geldig te houden dient de kandidaat jaarlijks een herhalingsdag te volgen.

  • Indien de kandidaat bewezen heeft dat alle vaardigheden met voldoende resultaat zijn uitgevoerd zal de instructeur hem/haar competent verklaren. De kandidaat ontvangt een herhalingscertificaat met pasje namens het NIBHV.

Ploegleider

De opleiding Ploegleider BHV duurt 2 dagen en is gericht op het geven van leiding tijdens een inzet van de BHV ten tijde van een calamiteit. De ploegleider coördineert de hulpverlening, stuurt mensen aan en is het aanspreekpunt voor de professionele hulpdiensten.

Tijdens de opleiding komen alle vaardigheden aan bod die nodig zijn om een BHV-ploeg te leiden en te zorgen voor structuur bij de interne hulpverlening als er zich een brand of een ongeval voordoet. Stressbestendigheid en analytisch vermogen zijn sleutelwoorden die passen bij een Ploegleider en komen tijdens de opleiding ruim aan bod.

Het examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het diploma en bijbehorende pasje namens het NIBHV. Het diploma is 1 jaar geldig.

Herhaling

Om de taak van Ploegleider goed te kunnen blijven uitvoeren en om het diploma geldig te houden, dient jaarlijks een herhalingsdag Ploegleider gevolgd te worden. De docent beoordeelt aan de hand van een verrichtingenlijst of de kandidaat competent is. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat en het pasje verstrekt namens het NIBHV.

Coördinator / Hoofd BHV (Operationeel)

Als operationeel leidinggevende draagt een Coördinator/Hoofd BHV een grote verantwoordelijkheid binnen de BHV-organisatie. Hij dient erop toe te zien dat de Arbo wet- en regelgeving wordt nageleefd. Uitgebreide kennis hiervan is dus van groot belang voor het goed kunnen vervullen van de functie, evenals bekendheid met preventieve voorzieningen. De opleiding duurt 2 dagen en het behandelen van casussen maken een belangrijk deel uit van deze opleiding.

Ontruimingsoefening

Onderdeel van de BHV lesstof is het ontruimen van een gebouw ten tijde van brand of een andere calamiteit. Ieder bedrijf of instelling heeft de wettelijke verplichting om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden en hiervan verslaglegging te doen.

Tijdens een ontruimingsoefening spelen gebouwkennis en communicatie een grote rol, hieraan wordt tijdens de oefening extra aandacht geschonken. Maar ook de opvang van de hulpdiensten waarbij relevante informatie over de situatie overlegd moet worden, komen aan bod. Tijdens de evaluatie met de betrokken BHV-ers worden ervaringen gedeeld en verbeterpunten besproken.

Instructie kleine blusmiddelen

In elk gebouw, instelling of ruimten waar mensen werkzaam zijn of verblijven, hangt brandblusapparatuur. Daarnaast schaffen steeds meer mensen een brandblusser aan voor gebruik in huis, caravan of boot. Al deze brandblusapparatuur worden kleine blusmiddelen genoemd.

Deze instructie is voor personeel die geen opleiding hebben gehad tot bedrijfshulpverlener. De duur van de instructie bedraagt een dagdeel. Dat kan een ochtend, middag of avond zijn. De instructie bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

De kandidaat is na de instructie in staat om een brandblusser te bedienen en hij/zij weet wat de blussende werking van de diverse blusmiddelen zijn. Hij/zij ontvangt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname.

Portofoon training

Tijdens een calamiteit in het bedrijf waarbij de BHV-ers zijn ingezet, is goede communicatie van groot belang. Bij veel bedrijven maken BHV-ers gebruik van portofoons waardoor de communicatie vergemakkelijkt. Het werken met portofoons vergt een goede discipline en training is dan ook noodzakelijk om er blindelings mee te kunnen werken.

Tijdens kleine oefeningen wordt ruim aandacht geschonken aan de werking van de portofoon en worden vaardigheden beoefend.

Beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Bedrijven met een brandmeld- en ontruimingsinstallatie in het gebouw dienen een opgeleide BBMI te hebben.

De opleiding duurt 1,5 dag en er is geen specifieke vooropleiding vereist. Een BBMI is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Daarnaast fungeert hij of zij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen.

Het examen BBMI bestaat uit een theorie-examen en een projectopdracht. De examinator stelt voor de kandidaat een opdracht samen. Deze opdracht bestaat uit 7 deelopdrachten die door de kandidaat in het eigen bedrijf moet worden uitgevoerd. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de cursist een diploma. 

Adembescherming

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die de brandweer moeten gidsen bij brand of rookontwikkeling op plaatsen waar de “gewone BHV-er” niet kan komen. Een gediplomeerde ademluchtdrager is in staat om direct actie te ondernemen in het gebouw waar brand of rookontwikkeling is ontstaan. 

De kandidaat moet een medische verklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij lichamelijk geschikt is voor het werken met een ademluchttoestel om deel te mogen aan het examen.

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een diploma met pasje namens het NIBHV. De geldigheidsduur van het diploma verstrijkt 1 jaar na de datum van afgifte waarna jaarlijks een herhalingsdag moet worden gevolgd.